Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SaffieraCoaching Artikel 1: 

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
SaffieraCoaching: de activiteiten die onder de naam SaffieraCoaching worden aangeboden.
SaffieraCoaching vestiging: de fysieke locatie waar SaffieraCoaching wordt aangeboden, inclusief de Thuisvestiging.
Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met SaffieraCoaching ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.
Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van SaffieraCoaching kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.
Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een SaffieraCoaching vestiging.
Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de in de overeenkomst vastgestelde datum en wanneer SaffieraCoaching de inschrijving heeft ontvangen.
Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), of -­‐ in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen SaffieraCoaching en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Artikel 2: Lid worden en toegang
Lid worden bij SaffieraCoaching kan op de volgende manieren:
een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.saffieracoaching.nl); of
het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de SaffieraCoaching vestiging in te leveren, dan wel het inschrijfformulier via e-­‐mail volledig in te vullen en te verzenden; of
de -­‐ in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.

Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door SaffieraCoaching.
Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van SaffieraCoaching, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
In het geval van speciale acties kan SaffieraCoaching aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Openingstijden
SaffieraCoaching bepaalt per SaffieraCoaching vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
SaffieraCoaching is gerechtigd om een SaffieraCoaching vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
SaffieraCoaching is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een SaffieraCoaching vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
SaffieraCoaching is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde SaffieraCoaching vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
Indien de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere SaffieraCoaching vestiging kan sporten.
SaffieraCoaching is gerechtigd om een SaffieraCoaching vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar motiverende redenen.
Indien er na de sluiting of verhuizing geen SaffieraCoaching vestiging in een straal van 15 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betaling
Een Overeenkomst bij SaffieraCoaching wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal zes maanden vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald.
SaffieraCoaching behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden, tenzij dit binnen een jaar na de einddatum van de laatste Overeenkomst van het betreffende Lid is.

Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven op te vragen via www.saffieracoaching.nl.
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
Bij niet tijdige ontvangst door SaffieraCoaching van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de factuur nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. SaffieraCoaching is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 4.c hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
SaffieraCoaching behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 10% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 10%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
Indien het Lid geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
SaffieraCoaching behoudt zich per SaffieraCoaching vestiging het recht voor om de virtuele (groeps)lesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) (groeps)les(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een (groeps)les wordt gegeven/ingepland, de soorten (groeps)lessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een (groeps)les of het annuleren van een of meerdere (groeps)lessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van SaffieraCoaching aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.
Na betaling van het abonnementsgeld of strippenkaart is er geen restitutie meer mogelijk.

Artikel 5: Annulering afspraken
Indien het lid om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van SaffieraCoaching, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is SaffieraCoaching gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij het lid in rekening te brengen.
Indien SaffieraCoaching door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met het lid kan een andere datum worden vastgesteld.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap
Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (saffieracoaching@shimadabajon.nl), via de website
(www.saffieracoaching.nl), of per brief te geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid en datum van opzegging. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 7 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij SaffieraCoaching klantenservice opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een maand. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert SaffieraCoaching dit middels een aangetekend schrijven te doen.
Indien de Overeenkomst is verlengd voor (on)bepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.
SaffieraCoaching behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door SaffieraCoaching, het Lid de toegang tot een SaffieraCoaching vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal SaffieraCoaching het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van SaffieraCoaching, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.
SaffieraCoaching en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel SaffieraCoaching als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
SaffieraCoaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

Artikel 8: Klachten
In geval van klachten met betrekking tot SaffieraCoaching dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot SaffieraCoaching, zoals beschreven op de website (www.saffieracoaching.nl).

Artikel 9: Persoonsgegevens
SaffieraCoaching verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet-­‐ en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
SaffieraCoaching verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van SaffieraCoaching en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van SaffieraCoaching.
Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-­‐, correctie-­‐ en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. SaffieraCoaching kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan SaffieraCoaching.
Na inschrijving wordt het Lid gevraagd een intakeformulier in te vullen, om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie. De gegevens hierin worden met zorg behandeld en niet verstrekt aan derden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SaffieraCoaching aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en SaffieraCoaching zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

Artikel 11: Tot slot
Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SaffieraCoaching te accepteren en hiernaar te handelen.
Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SaffieraCoaching zijn terug te vinden op www.saffieracoaching.nl en op te vragen bij een medewerker van SaffieraCoaching.
Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen SaffieraCoaching en het Lid.